Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van identityBuilding BV (maatschappelijk adres: Temselaan 100 A te 1853 Grimbergen – vestigingsadres: Kuilstraat 1 te 9420 Erondegem) geregistreerd met ondernemingsnummer 0718.600.051, hierna aangeduid als “idB”

Artikel 1

IDENTITYBUILDING BV geregistreerd met ondernemingsnummer BE 0718.600.051  (afgekort als “ idB”) is uitgever, producent en eigenaar van de idB website en alle afgeleide producten waaronder, maar niet limitatief: ondernemersnetwerk.be , ondernemers-en-shoppingnetwerk.be, shoppa.world, …(hierna “producten”).

Het aanmelden via ieder op de idB website vermelde registratieformulier en/of het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een overeenkomst en/of aangaan van een abonnement (alle vier hierna als “overeenkomst” aangeduid) met idB brengt voor de klant een formele aanvaarding van de algemene voorwaarden met zich mee, met uitsluiting van de toepassing van die van de klant. Hiervan kan slechts afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijk schrijven, ondertekend door beide partijen.

De overeenkomst kan eveneens gesloten worden door de publiek toegankelijke website van idB te bezoeken. Door het gebruik van deze website verklaart iedere gebruiker kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, die dus eveneens gelden voor gebruikers die (nog) geen (betalende) klant werden.

Deze algemene voorwaarden zijn dus van toepassing op iedere informatie raadpleging, bestelling, abonnementsformule en overeenkomst.

Indien deze algemene voorwaarden gewijzigd worden, is de gewijzigde versie van kracht vanaf de gedagtekende publicatie op https://www.identitybuilding.be/algemene-voorwaarden en dit voor iedere lopende of komende overeenkomst.

De gebruiker of klant garandeert de juistheid en volledigheid van de tijdens de registratie of bestelling verschafte bedrijfs- en persoonsgegevens en verklaart in het geval van rechtspersonen deze entiteit rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Mochten de verschafte bedrijfs- en persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de gebruiker of klant de verplichting idB van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen via een email aan office@identitybuilding.be of door dit als klant zelf te verbeteren in overeenkomstige profiel pagina op de idB website.

Indien een overeenkomst via elektronische weg werd afgesloten, gelden alle media en dragers als schriftelijk bewijs (webformulier, email, fax, elektronische scan van ondertekend document, etc..).

Artikel 3

De verbintenissen in hoofde van idB zijn middelenverbintenissen. Gezien de aard en de hoeveelheid van de verwerkte informatie en onderliggende bronnen, kan idB niet de volledige juistheid, noch de volledigheid van de gegevens waarborgen. idB verbindt er zich toe al het mogelijke te doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren en de binnen haar sector gebruikelijke dienstniveaus en levertermijnen te bieden. idB kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van vertragingen of bij tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten zijn wil (zieke medewerkers) of door vertragingen in de levering van de gegevens afkomstig van haar broninstanties, materiaaldefecten of overmacht. Behoudens zware fout, zal de overschrijding ervan evenwel geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst. idB verbindt zich ertoe haar beste zorgen te besteden aan de uitvoering en in voorkomend geval aan het bijwerken van de door haar geleverde gegevens en de aan haar toevertrouwde prestaties. Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding verstrekt idB geen garantie dat de door haar geleverde gegevens vrij zijn van fouten of volledig zijn, noch dat de door haar geleverde gegevens geschikt zijn voor de realisatie van een bepaalde doelstelling of voor het bereiken van een welbepaald resultaat. idB draagt geen verantwoordelijkheid voor vergissing, gebrek of verzwijging in de inlichtingen verstrekt door de klant. Schadevergoedingen ten laste van idB zullen de prijs van de prestatie die ter discussie staat niet overschrijden. In het geval van opeenvolgende prestaties of abonnementen is de schadevergoeding beperkt tot de prestaties die ter discussie staan en die uitgevoerd werden gedurende de drie laatste maanden. Elke klacht betreffende de levering of de uitgevoerde dienst dient schriftelijk aan idB te zijn overgemaakt binnen 15 dagen na de uitvoering of de levering. Voor klachten betreffende facturen geldt een termijn van 1 maand vanaf de factuurdatum. Elke tekortkoming die niet op het ogenblik van de levering of uitvoering kon worden vastgesteld, moet binnen 15 dagen na de vaststelling ervan en uiterlijk binnen de 2 maanden na levering of uitvoering worden gemaild naar info@identitybuilding.be . Klachten die na het verstrijken van deze termijnen ter kennis gebracht worden van idB zullen niet in aanmerking worden genomen. idB mag elke bestelling uitbesteden. idB heeft het recht om een bestelling te weigeren.

Artikel 5

Prijzen zijn vastgesteld op basis van de abonnementsformules van idB of op het volume en de inlichtingen verstrekt door of aan de klant op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst en kunnen herzien worden in geval van wijziging van deze elementen of van de omvang van de geleverde prestaties. De prijzen omvatten noch de BTW of enige andere belasting. idB behoudt zicht het recht voor de prijzen jaarlijks te indexeren, in januari of in juli volgens de hernieuwingsdatum van de overeenkomst, ten belope van 90 %, de referentie-index zijnde de evolutie van de salarissen van het Belgisch paritair comité nummer 200, volgens de volgende formule:

Geïndexeerde prijs = (RP x 0,9 x NI)/RI + RP x 0,1 )

RP = Referentie Prijs van de overeenkomst

RI = Referentie Index van jaar en maand van de overeenkomst

NI = nieuwe index van jaar en maand voorafgaand aan de indexatie van de overeenkomst

Artikel 7

In het geval de klant zijn verplichtingen niet naleeft, heeft idB het recht om de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen en kan zij in voorkomend geval een retentierecht uitoefenen. Indien de inbreuk voortduurt gedurende een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, kan idB de overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwen en dit ten nadele van de klant. Ingeval van zware fout mag idB de overeenkomst onmiddellijk ontbinden. In geval van pluraliteit van overeenkomsten tussen partijen, zal de huidige clausule van toepassing zijn op alle overeenkomsten en niet slechts op deze in het kader waarvan een inbreuk zou begaan zijn.

Artikel 9

In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd, die het Belgisch recht en de internationale verdragen betreffende de auteursrechten en de bescherming van databanken toepassen.

Disclaimer

identityBuilding BV draagt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de op deze website gepubliceerde informatie. Deze informatie wordt op regelmatige basis geüpdatet en dit zonder enige kennisgeving aan de gebruiker. De gepubliceerde informatie kan niet aangewend worden als enige vorm van advies. De beslissingen die u neemt op basis van deze gepubliceerde informatie is voor uw eigen rekening en risico. identityBuilding BV draagt hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheden, onvolkomenheden e.a. die op deze website gepubliceerd zijn.

De inhoud van deze website valt onder de bescherming van de intellectuele rechten. Inbreuk hierop, zoals het kopiëren, het ter beschikking stellen aan derden e.a., zal leiden tot schadevergoeding in hoofde van de gebruiker.

Artikel 2

De facturen van idB zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het nog verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling intresten van 1 % per maand opbrengen. Het nog verschuldigde bedrag zal bovendien in dezelfde omstandigheden vermeerderd worden met 15 % met een minimum van € 50,00. Indien de facturen van idB op verzoek van de klant aan een derde dienen geadresseerd te worden, blijft de klant de betaling ervan waarborgen. De kwijtschelding van éénmalige “setup”-kosten of andere promotiekortingen (bijvoorbeeld in het kader van een promotieactie) is steeds gebonden aan de tijdige betaling van de vervaldagen in de overeenkomstige abonnementsformule. Indien de klant 30 dagen na de ingebrekestelling niet betaalde, zal het nog verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling alsnog verhoogd worden met deze “setup of promotiekortingen”-kosten en/of bedragen, volgens de prijstabel gepubliceerd op https://www.identitybuilding.be . Indien een klant de factuur exclusief BTW wenst te betalen in het kader van de vrijstelling van de BTW voor intracommunautaire leveringen, volgens Artikel 138 §1e van de richtlijn 2006/11/CE, moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

Een e-mail sturen naar invoice@idb.be  waarin met verzoek tot vrijstelling van de BTW vraagt wegens een intra-Europese levering; en

Een geldig intra-Europees BTW nummer verschaffen; en

Het formulier voor BTW-vrijstelling op correcte wijze invullen en terugsturen. Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar, via invoice@idb.be; en

De factuur betalen vanuit een bankrekening in het land, waarin de klant BTW-plichtig is.

Alle overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd met dezelfde duur en dienen minstens 30 dagen voor de maandelijkse of jaarlijkse vervaldag opgezegd te worden via een aangetekend schrijven aan identityBuilding BV, Kuilstraat 1 te 9420 Erondegem. Indien de klant idB mandateerde om de betaling van haar factuur te innen via “SEPA Direct Debit” (Europese domiciliëring) of via een “recurring credit card”-betaling, zal idB door de klant verwittigd worden over veranderingen in rekeningnummers of kredietkaartnummers en vervaldata tijdens de looptijd van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk om de opgegeven rekening van voldoende saldo te voorzien teneinde de overeengekomen debitering mogelijk te maken. Zoniet kunnen de kosten voor het aanbieden van een bijkomend betalingsverzoek op de klant verhaald worden, met een minimum van 10 EUR excl. BTW aan administratie kosten.

Artikel 4

Elke schending van de verplichtingen in dit artikel heeft van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding tot gevolg gelijk aan tien maal de factuurprijs, zonder afbreuk te doen aan het recht van idB om het bewijs te leveren dat haar schade hoger was en overeenstemmende schadevergoeding te eisen. Elk van de door idB ontwikkelde producten dient te worden beschouwd als een databank, die wettelijke bescherming geniet in overeenstemming met de wet dd. 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de wet dd. 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Met inachtname van de toepasselijke wetgeving mogen de gegevens opgenomen en gepresenteerd in deze databank producten in geen geval worden verveelvoudigd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gedistribueerd, verkocht, uitgeleend, verhuurd, en/of hergebruikt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De producten (software, gegevens, grafische elementen en informatie uit databanken) zoals geleverd door idB via haar verschillende interfaces zijn en blijven de exclusieve eigendom van idB, waarop de klant en gebruiker een niet-exclusieve gebruikslicentie bekomen tijdens de overeengekomen termijn van de overeenkomst of het abonnement. De klant garandeert de producten en geleverde gegevens enkel aan te wenden voor de overeengekomen doeleinden, teneinde de interne werking en resultaten te optimaliseren door hiermee ondersteuning te bieden voor marketing-, segmenterings-, prospectie-,  boekhouding-, factoring- en backofficetoepassingen. De login en bijbehorende paswoorden (hierna account) om toegang te krijgen tot de producten zijn persoonsgebonden en mogen niet tegelijkertijd door meer dan één gebruiker worden aangewend op meer dan één toestel. idB behoudt zich het recht voor elke gebruiker en klant eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de producten geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een internet gebruiker of klant. Indien idB een abnormaal gebruik (qua aantal consultaties of gelijktijdig gebruik) van een account heeft vastgesteld, leidt dat tot een automatische blokkering van de betrokken IP-adres(sen), account(s) en overeenkomstige klant om verder potentieel misbruik te vermijden. Onder misbruik verstaat idB onder meer (maar niet beperkt tot):

Het misbruiken van de ter beschikking gestelde gegevens voor illegale activiteiten (zoals bijvoorbeeld privacy schending, stalking, spamming, scamming, identiteitsdiefstal, identiteitsfraude, schriftvervalsing, …).

Het herhaald of veelvuldig kopiëren van tal van onder de auteursrechtenwet, merkrechtwet of de wet op de databanken beschermde gegevens of grafische elementen, manueel of via geautomatiseerde toepassingen als zogenaamde ‘bots’, ‘scrapers’, ‘fetchers’ en aanverwanten.

Automatische koppelingen met zogenaamde verkoopondersteunende-, CRM-, ERP-, marketing- en backoffice- toepassingen of aanverwante systemen, die gegevens van idB opvragen en integreren in eigen toepassingen of die verschillende eindgebruikers tegelijkertijd online of rechtstreeks vanuit die systemen toegang geven tot webpagina’s en gegevens in de idB producten, waarvoor een account verreist is.

idB behoudt zich het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen tegen (rechts)personen en onbekenden die misbruik maken en om bijkomend de IP adressen, forensische details en de omvang van gedetecteerde inbreuken te melden aan de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van Belgische Federale Gerechtelijke Politie . De informatie opgenomen in de databanken is afkomstig van bronnen die door de idB als betrouwbaar worden beschouwd. Indien de onderliggende bron van publieke en openbare aard is en via een standaard browser raadpleegbaar is, streeft idB ernaar om een hyperlink op te nemen als bronvermelding. Op die manier kan de klant zelf de juistheid nakijken van de brongegevens en bij conflicterende data, zelf bepalen welke bron voorrang verdient. idB aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor materiële of andere fouten die zich in de informatie van haar bron leveranciers bevinden of die bij de verwerking van deze basisinformatie voor publicatie zouden zijn ontstaan. De klant en gebruiker verbinden er zich toe om vastgestelde fouten of gegevensconflicten in de producten per e-mail duidelijk te melden aan office@idb.be . Als de klant voor zijn interne behoefte genoodzaakt is om de gegevens kosteloos over te dragen aan een derde, verbindt de klant zich er tegenover idB toe de identiteit van deze derde te melden via email aan office@idb.be en waarborgt dat de gegevens door deze derde onder geen enkele vorm zullen worden verspreid. In geen geval kunnen de producten aangewend worden voor een activiteit die mogelijk concurrent is met de activiteiten van idB, noch in het kader van een inlichtingendienst die (financiële) bedrijfsgegevens levert, noch als zogenaamde “data broker”, “list broker” of “business directory”-diensten op welke drager of via welk medium dan ook. De klant verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving (o.m. in verband met het respect van de privacy) evenals de gebruiksvoorwaarden opgelegd door de Belgian Direct Marketing Association vzw (BDMA) te respecteren bij elke verwerking van contactgegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde “bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be). Volgende bepalingen zijn van toepassing in geval van huur van gegevens of raadplegingen via de idB website of webservices: De gegevens worden gehuurd en ter beschikking gesteld voor éénmalig gebruik. Het is de klant niet toegestaan de geleverde gegevens of rapporten op te slaan voor een duur langer dan vereist voor de beoogde verwerking. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het verboden de gehuurde gegevens mee te delen aan derden en verbindt de klant er zich toe om de nodige nuttige maatregelen te nemen ten einde elk onrechtmatig gebruik of verspreiding te vermijden. Het bewijs van het onrechtmatig gebruik van het geheel van de gegevens of de software van idB (o.a. door controle-adressen) is voldoende geleverd door het bewijs van een onrechtmatig gebruik van één enkel gegeven. De klant of gebruiker dient aan idB een exemplaar van de boodschap voor te leggen ter controle en goedkeuring en verbindt zich ertoe de goedgekeurde elementen achteraf niet meer te veranderen en ongewijzigd te gebruiken. De bewijslast van de mededeling aan idB en de goedkeuring van de boodschap ligt bij de klant of gebruiker.

Artikel 6

idB zal alle informatie uitgaande van de klant, als vertrouwelijk behandelen en zij zal deze niet meedelen aan derden, – andere dan de eventuele onderaannemer – voor zover zij geen openbaar karakter heeft of zij normaal ontoegankelijk is voor het publiek of rechtsgeldig in het bezit is gekomen van idB voorafgaand aan de bekendmaking door de klant. De door de klant toevertrouwde gegevens blijven diens eigendom. De klant gaat ermee akkoord om na betaling van de eerste factuur aan idB met haar bedrijfsnaam, logo, hyperlink naar haar website en sector- & bedrijfsomschrijving te worden opgenomen in de referentieportfolio en klantenlijst op de idB website, promotiemateriaal (brochures) en in presentaties en dit tot 1 jaar na het beëindigen van een overeenkomst.

Artikel 8

Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomstige Franstalige of Engeltalige tekst, is deze Nederlandstalige tekst altijd bepalend. Voor zover en indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar, ongeldig, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 1

IDENTITYBUILDING BV geregistreerd met ondernemingsnummer BE 0718.600.051  (afgekort als “ idB”) is uitgever, producent en eigenaar van de idB website en alle afgeleide producten waaronder, maar niet limitatief: ondernemersnetwerk.be , ondernemers-en-shoppingnetwerk.be, shoppa.world, …(hierna “producten”).

Het aanmelden via ieder op de idB website vermelde registratieformulier en/of het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een overeenkomst en/of aangaan van een abonnement (alle vier hierna als “overeenkomst” aangeduid) met idB brengt voor de klant een formele aanvaarding van de algemene voorwaarden met zich mee, met uitsluiting van de toepassing van die van de klant. Hiervan kan slechts afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijk schrijven, ondertekend door beide partijen.

De overeenkomst kan eveneens gesloten worden door de publiek toegankelijke website van idB te bezoeken. Door het gebruik van deze website verklaart iedere gebruiker kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, die dus eveneens gelden voor gebruikers die (nog) geen (betalende) klant werden.

Deze algemene voorwaarden zijn dus van toepassing op iedere informatie raadpleging, bestelling, abonnementsformule en overeenkomst.

Indien deze algemene voorwaarden gewijzigd worden, is de gewijzigde versie van kracht vanaf de gedagtekende publicatie op https://www.identitybuilding.be/algemene-voorwaarden en dit voor iedere lopende of komende overeenkomst.

De gebruiker of klant garandeert de juistheid en volledigheid van de tijdens de registratie of bestelling verschafte bedrijfs- en persoonsgegevens en verklaart in het geval van rechtspersonen deze entiteit rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Mochten de verschafte bedrijfs- en persoonsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de gebruiker of klant de verplichting idB van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen via een email aan office@identitybuilding.be of door dit als klant zelf te verbeteren in overeenkomstige profiel pagina op de idB website.

Indien een overeenkomst via elektronische weg werd afgesloten, gelden alle media en dragers als schriftelijk bewijs (webformulier, email, fax, elektronische scan van ondertekend document, etc..).

Artikel 2

De facturen van idB zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het nog verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling intresten van 1 % per maand opbrengen. Het nog verschuldigde bedrag zal bovendien in dezelfde omstandigheden vermeerderd worden met 15 % met een minimum van € 50,00. Indien de facturen van idB op verzoek van de klant aan een derde dienen geadresseerd te worden, blijft de klant de betaling ervan waarborgen. De kwijtschelding van éénmalige “setup”-kosten of andere promotiekortingen (bijvoorbeeld in het kader van een promotieactie) is steeds gebonden aan de tijdige betaling van de vervaldagen in de overeenkomstige abonnementsformule. Indien de klant 30 dagen na de ingebrekestelling niet betaalde, zal het nog verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling alsnog verhoogd worden met deze “setup of promotiekortingen”-kosten en/of bedragen, volgens de prijstabel gepubliceerd op https://www.identitybuilding.be . Indien een klant de factuur exclusief BTW wenst te betalen in het kader van de vrijstelling van de BTW voor intracommunautaire leveringen, volgens Artikel 138 §1e van de richtlijn 2006/11/CE, moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

Een e-mail sturen naar invoice@idb.be  waarin met verzoek tot vrijstelling van de BTW vraagt wegens een intra-Europese levering; en

Een geldig intra-Europees BTW nummer verschaffen; en

Het formulier voor BTW-vrijstelling op correcte wijze invullen en terugsturen. Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar, via invoice@idb.be; en

De factuur betalen vanuit een bankrekening in het land, waarin de klant BTW-plichtig is.

Alle overeenkomsten worden stilzwijgend verlengd met dezelfde duur en dienen minstens 30 dagen voor de maandelijkse of jaarlijkse vervaldag opgezegd te worden via een aangetekend schrijven aan identityBuilding BV, Kuilstraat 1 te 9420 Erondegem. Indien de klant idB mandateerde om de betaling van haar factuur te innen via “SEPA Direct Debit” (Europese domiciliëring) of via een “recurring credit card”-betaling, zal idB door de klant verwittigd worden over veranderingen in rekeningnummers of kredietkaartnummers en vervaldata tijdens de looptijd van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk om de opgegeven rekening van voldoende saldo te voorzien teneinde de overeengekomen debitering mogelijk te maken. Zoniet kunnen de kosten voor het aanbieden van een bijkomend betalingsverzoek op de klant verhaald worden, met een minimum van 10 EUR excl. BTW aan administratie kosten.

Artikel 3

De verbintenissen in hoofde van idB zijn middelenverbintenissen. Gezien de aard en de hoeveelheid van de verwerkte informatie en onderliggende bronnen, kan idB niet de volledige juistheid, noch de volledigheid van de gegevens waarborgen. idB verbindt er zich toe al het mogelijke te doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren en de binnen haar sector gebruikelijke dienstniveaus en levertermijnen te bieden. idB kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van vertragingen of bij tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten zijn wil (zieke medewerkers) of door vertragingen in de levering van de gegevens afkomstig van haar broninstanties, materiaaldefecten of overmacht. Behoudens zware fout, zal de overschrijding ervan evenwel geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst. idB verbindt zich ertoe haar beste zorgen te besteden aan de uitvoering en in voorkomend geval aan het bijwerken van de door haar geleverde gegevens en de aan haar toevertrouwde prestaties. Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding verstrekt idB geen garantie dat de door haar geleverde gegevens vrij zijn van fouten of volledig zijn, noch dat de door haar geleverde gegevens geschikt zijn voor de realisatie van een bepaalde doelstelling of voor het bereiken van een welbepaald resultaat. idB draagt geen verantwoordelijkheid voor vergissing, gebrek of verzwijging in de inlichtingen verstrekt door de klant. Schadevergoedingen ten laste van idB zullen de prijs van de prestatie die ter discussie staat niet overschrijden. In het geval van opeenvolgende prestaties of abonnementen is de schadevergoeding beperkt tot de prestaties die ter discussie staan en die uitgevoerd werden gedurende de drie laatste maanden. Elke klacht betreffende de levering of de uitgevoerde dienst dient schriftelijk aan idB te zijn overgemaakt binnen 15 dagen na de uitvoering of de levering. Voor klachten betreffende facturen geldt een termijn van 1 maand vanaf de factuurdatum. Elke tekortkoming die niet op het ogenblik van de levering of uitvoering kon worden vastgesteld, moet binnen 15 dagen na de vaststelling ervan en uiterlijk binnen de 2 maanden na levering of uitvoering worden gemaild naar info@identitybuilding.be . Klachten die na het verstrijken van deze termijnen ter kennis gebracht worden van idB zullen niet in aanmerking worden genomen. idB mag elke bestelling uitbesteden. idB heeft het recht om een bestelling te weigeren.

Artikel 4

Elke schending van de verplichtingen in dit artikel heeft van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding tot gevolg gelijk aan tien maal de factuurprijs, zonder afbreuk te doen aan het recht van idB om het bewijs te leveren dat haar schade hoger was en overeenstemmende schadevergoeding te eisen. Elk van de door idB ontwikkelde producten dient te worden beschouwd als een databank, die wettelijke bescherming geniet in overeenstemming met de wet dd. 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken en de wet dd. 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Met inachtname van de toepasselijke wetgeving mogen de gegevens opgenomen en gepresenteerd in deze databank producten in geen geval worden verveelvoudigd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gedistribueerd, verkocht, uitgeleend, verhuurd, en/of hergebruikt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De producten (software, gegevens, grafische elementen en informatie uit databanken) zoals geleverd door idB via haar verschillende interfaces zijn en blijven de exclusieve eigendom van idB, waarop de klant en gebruiker een niet-exclusieve gebruikslicentie bekomen tijdens de overeengekomen termijn van de overeenkomst of het abonnement. De klant garandeert de producten en geleverde gegevens enkel aan te wenden voor de overeengekomen doeleinden, teneinde de interne werking en resultaten te optimaliseren door hiermee ondersteuning te bieden voor marketing-, segmenterings-, prospectie-,  boekhouding-, factoring- en backofficetoepassingen. De login en bijbehorende paswoorden (hierna account) om toegang te krijgen tot de producten zijn persoonsgebonden en mogen niet tegelijkertijd door meer dan één gebruiker worden aangewend op meer dan één toestel. idB behoudt zich het recht voor elke gebruiker en klant eenzijdig en zonder waarschuwing de toegang tot de producten geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van klaarblijkelijke schending van onderhavige bepalingen door een internet gebruiker of klant. Indien idB een abnormaal gebruik (qua aantal consultaties of gelijktijdig gebruik) van een account heeft vastgesteld, leidt dat tot een automatische blokkering van de betrokken IP-adres(sen), account(s) en overeenkomstige klant om verder potentieel misbruik te vermijden. Onder misbruik verstaat idB onder meer (maar niet beperkt tot):

Het misbruiken van de ter beschikking gestelde gegevens voor illegale activiteiten (zoals bijvoorbeeld privacy schending, stalking, spamming, scamming, identiteitsdiefstal, identiteitsfraude, schriftvervalsing, …).

Het herhaald of veelvuldig kopiëren van tal van onder de auteursrechtenwet, merkrechtwet of de wet op de databanken beschermde gegevens of grafische elementen, manueel of via geautomatiseerde toepassingen als zogenaamde ‘bots’, ‘scrapers’, ‘fetchers’ en aanverwanten.

Automatische koppelingen met zogenaamde verkoopondersteunende-, CRM-, ERP-, marketing- en backoffice- toepassingen of aanverwante systemen, die gegevens van idB opvragen en integreren in eigen toepassingen of die verschillende eindgebruikers tegelijkertijd online of rechtstreeks vanuit die systemen toegang geven tot webpagina’s en gegevens in de idB producten, waarvoor een account verreist is.

idB behoudt zich het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen tegen (rechts)personen en onbekenden die misbruik maken en om bijkomend de IP adressen, forensische details en de omvang van gedetecteerde inbreuken te melden aan de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van Belgische Federale Gerechtelijke Politie . De informatie opgenomen in de databanken is afkomstig van bronnen die door de idB als betrouwbaar worden beschouwd. Indien de onderliggende bron van publieke en openbare aard is en via een standaard browser raadpleegbaar is, streeft idB ernaar om een hyperlink op te nemen als bronvermelding. Op die manier kan de klant zelf de juistheid nakijken van de brongegevens en bij conflicterende data, zelf bepalen welke bron voorrang verdient. idB aanvaardt onder geen beding enige aansprakelijkheid voor materiële of andere fouten die zich in de informatie van haar bron leveranciers bevinden of die bij de verwerking van deze basisinformatie voor publicatie zouden zijn ontstaan. De klant en gebruiker verbinden er zich toe om vastgestelde fouten of gegevensconflicten in de producten per e-mail duidelijk te melden aan office@idb.be . Als de klant voor zijn interne behoefte genoodzaakt is om de gegevens kosteloos over te dragen aan een derde, verbindt de klant zich er tegenover idB toe de identiteit van deze derde te melden via email aan office@idb.be en waarborgt dat de gegevens door deze derde onder geen enkele vorm zullen worden verspreid. In geen geval kunnen de producten aangewend worden voor een activiteit die mogelijk concurrent is met de activiteiten van idB, noch in het kader van een inlichtingendienst die (financiële) bedrijfsgegevens levert, noch als zogenaamde “data broker”, “list broker” of “business directory”-diensten op welke drager of via welk medium dan ook. De klant verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving (o.m. in verband met het respect van de privacy) evenals de gebruiksvoorwaarden opgelegd door de Belgian Direct Marketing Association vzw (BDMA) te respecteren bij elke verwerking van contactgegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde “bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be). Volgende bepalingen zijn van toepassing in geval van huur van gegevens of raadplegingen via de idB website of webservices: De gegevens worden gehuurd en ter beschikking gesteld voor éénmalig gebruik. Het is de klant niet toegestaan de geleverde gegevens of rapporten op te slaan voor een duur langer dan vereist voor de beoogde verwerking. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het verboden de gehuurde gegevens mee te delen aan derden en verbindt de klant er zich toe om de nodige nuttige maatregelen te nemen ten einde elk onrechtmatig gebruik of verspreiding te vermijden. Het bewijs van het onrechtmatig gebruik van het geheel van de gegevens of de software van idB (o.a. door controle-adressen) is voldoende geleverd door het bewijs van een onrechtmatig gebruik van één enkel gegeven. De klant of gebruiker dient aan idB een exemplaar van de boodschap voor te leggen ter controle en goedkeuring en verbindt zich ertoe de goedgekeurde elementen achteraf niet meer te veranderen en ongewijzigd te gebruiken. De bewijslast van de mededeling aan idB en de goedkeuring van de boodschap ligt bij de klant of gebruiker.

Artikel 5

Prijzen zijn vastgesteld op basis van de abonnementsformules van idB of op het volume en de inlichtingen verstrekt door of aan de klant op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst en kunnen herzien worden in geval van wijziging van deze elementen of van de omvang van de geleverde prestaties. De prijzen omvatten noch de BTW of enige andere belasting. idB behoudt zicht het recht voor de prijzen jaarlijks te indexeren, in januari of in juli volgens de hernieuwingsdatum van de overeenkomst, ten belope van 90 %, de referentie-index zijnde de evolutie van de salarissen van het Belgisch paritair comité nummer 200, volgens de volgende formule:

Geïndexeerde prijs = (RP x 0,9 x NI)/RI + RP x 0,1 )

RP = Referentie Prijs van de overeenkomst

RI = Referentie Index van jaar en maand van de overeenkomst

NI = nieuwe index van jaar en maand voorafgaand aan de indexatie van de overeenkomst

Artikel 6

idB zal alle informatie uitgaande van de klant, als vertrouwelijk behandelen en zij zal deze niet meedelen aan derden, – andere dan de eventuele onderaannemer – voor zover zij geen openbaar karakter heeft of zij normaal ontoegankelijk is voor het publiek of rechtsgeldig in het bezit is gekomen van idB voorafgaand aan de bekendmaking door de klant. De door de klant toevertrouwde gegevens blijven diens eigendom. De klant gaat ermee akkoord om na betaling van de eerste factuur aan idB met haar bedrijfsnaam, logo, hyperlink naar haar website en sector- & bedrijfsomschrijving te worden opgenomen in de referentieportfolio en klantenlijst op de idB website, promotiemateriaal (brochures) en in presentaties en dit tot 1 jaar na het beëindigen van een overeenkomst.

Artikel 7

In het geval de klant zijn verplichtingen niet naleeft, heeft idB het recht om de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen en kan zij in voorkomend geval een retentierecht uitoefenen. Indien de inbreuk voortduurt gedurende een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, kan idB de overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwen en dit ten nadele van de klant. Ingeval van zware fout mag idB de overeenkomst onmiddellijk ontbinden. In geval van pluraliteit van overeenkomsten tussen partijen, zal de huidige clausule van toepassing zijn op alle overeenkomsten en niet slechts op deze in het kader waarvan een inbreuk zou begaan zijn.

Artikel 8

Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomstige Franstalige of Engeltalige tekst, is deze Nederlandstalige tekst altijd bepalend. Voor zover en indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar, ongeldig, nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 9

In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd, die het Belgisch recht en de internationale verdragen betreffende de auteursrechten en de bescherming van databanken toepassen.

Disclaimer

identityBuilding BV draagt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de op deze website gepubliceerde informatie. Deze informatie wordt op regelmatige basis geüpdatet en dit zonder enige kennisgeving aan de gebruiker. De gepubliceerde informatie kan niet aangewend worden als enige vorm van advies. De beslissingen die u neemt op basis van deze gepubliceerde informatie is voor uw eigen rekening en risico. identityBuilding BV draagt hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheden, onvolkomenheden e.a. die op deze website gepubliceerd zijn.

De inhoud van deze website valt onder de bescherming van de intellectuele rechten. Inbreuk hierop, zoals het kopiëren, het ter beschikking stellen aan derden e.a., zal leiden tot schadevergoeding in hoofde van de gebruiker.